دبیرخانه دهمین دو سالانه عکس ایران برنامه همایش عکاسی معاصر ایران را که از ۱۳ تا ۲۴ آبان ۸۵ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود را به شرح زیر اعلام کرد.
موضوع سخنران زمان تاریخ
فتوژورنالیسم در کادر ارتباطات دکتر یونس شکرخواه ۱۵-۱۶ شنبه
۱۳/۸/۸۵
عکاسی طبیعت و منظره شهریار توکلی
۱۴-۱۵
اصول و مبانی عکاسی دیجیتال
بهنام منادی زاده
۱۵-۱۶ یک شنبه

۱۴/۸/۸۵
سیر تحول پرتره مهرداد دفتری
۱۶-۱۷
اولین ها در عکاسی ایران دوره قاجار دکتر محمد ستاری
۱۵-۱۶
دوشنبه
۱۵/۸/۸۵
مسائل حقوقی عکسی کامبیز نوروزی
۱۶-۱۷
تاریخچه عکاسی تبلیغاتی محمد مهدی رحیمیان ۳۰/۱۴-۳۰/۱۵
سه شنبه
۱۶/۸/۸۵
تصویر پردازی دیجیتال و بازنمایی عکاسانه
مهدی مقیم نژاد ۳۰/۱۵- ۳۰/۱۶
نمونه هایی از گرایشهای عکاسی هنری جهان معاصر حمید سوری
۱۵-۱۴ چهارشنبه
۱۷/۸/۸۵
اولین عکسهای رنگی ایران حسین چنعانی ۱۶-۱۵
کاربرد عکس در دیگر هنره محمود کلاری (فیلمساز)
مهدی حسینی (نقاش)
یواف درش(مجسمه ساز)
رضاعابدینی(گرافیست)
حمید سوری (کارشناس هنرهای جدید)
۳۰/۴- ۳۰/۱۶ پنج شنبه
۱۸/۸/۸۵
نشست با دبیران
دوسالانه عکس ایران
غلامرضا نامی، علی قلمسیاه،
سیف الله صمدیان،احمد ناطقی،
مجتبی آقایی، بهمن جلالی
۳۰/۱۷- ۱۹ شنبه
۲۰/۸/۸۵
با داوران دهمین دوسالانه عکس ایران
(نشست اول)
محمد غفوری (بخش مستند-اجتماعی)
محمد فرنود(بخش خبری)
فرهاد فخریان (بخش خلاقه)
مجتبی آقایی(بخش ویژه)
۱۷-۱۵
یکشنبه
۲۱/۸/۸۵

با داوران دهمین دوسالانه عکس ایران
(نشست دوم)
فرهود حقی(بخش تبلیغاتی)
مسعود زنده روح کرمانی (بخش معماری)
فخرالدین فخرالدینی(بخش پرتره)
فرزاد هاشمی(بخش طبیعت)
۱۷-۱۵
دوشنبه
۲۲/۸/۸۵


با برندگان دهمین دوره
(نشست اول)

برندگان بخشهای: عکاسی خبری
عکاسی مستند-اجتماعی
عکاسی پرتره
بخش ویژه
۱۷-۱۵
سه شنبه
۲۳/۸/۸۵

با برندگان دهمین دوره
(نشست دوم)

برندگان بخشهای:عکاسی خلاقه
عکاسی طبیعت و منظره نگاری
عکاسی صنعتی- تبلیغاتی
عکاسی معماری
۱۷-۱۵ چهارشنبه
۲۴/۸/۸۵