آگهی دعوت به مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران

احتراماً بدینوسیله از اعضای اصلی انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران دعوت می شود تا در مجمع عمومی ‏سالانه این انجمن جهت انتخاب بازرسان و انتخابات تکمیلی هیات مدیره شرکت نمایند.‏
لازم به ذکر است هر عضو می تواند به وکالت از سوی عضوی دیگر از انجمن در انتخابات شرکت نماید و این امر ‏منوط به داشتن وکالت نامه کتبی و ثبت آن در دبیرخانه انجمن قبل از انتخابات است.‏

دستور جلسه مجمع عمومی :‏
‏۱-‏گزارش هیات مدیره.‏
‏۲-‏گزارش بازرسان.‏
‏۳-‏انتخاب بازرسان و تکمیل هیات مدیره.‏

زمان: پنج شنبه ۱۴/۱۰/۸۵ از ساعت ۱۴ الی ۱۸ ‏
مکان: تهران- خیابان طالقانی – بعد از چهارراه ایرانشهر – خیابان موسوی شمالی (فرصت) – باغ هنر – خانه هنرمندان ایران

‏دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران