wpph-2w.jpg

از صبح امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۸۶ دومین مرحله از اولین دوره کارگاه آموزشی بنیاد جهانی عکس خبری با حضور عکاسان و مدرسان آغاز شد و تا روز پنج شنبه ۲۳ فروردین ادامه دارد. این مرحله در ادامه کارگاه آذر ۸۵ برگزار شده است و هدف از آن بررسی فعالیت شرکت کنندگان در فاصله دو کارگاه است.
در پایان دوره اول یک پروژه عکاسی با عنوان “نیاز” به شرکت کنندگان ارائه شد و در مهلت مشخص هر شرکت کننده با انتخاب یک موضوع در طول ۴ ماه از پروژه خود عکاسی کرد. در این مدت عکاسان در دو مرحله عکس های خود را به مدرسان ارائه و با راهنمایی آنها پروژه را به اتمام رساندند. حال، در طول ۴ روز آینده مدرسان با بحث و گفتگو و مشاهده عکس ها روند پروژه تک تک عکاسان شرکت کننده را به تفکیک بررسی و با ارائه راه حل ها و آموزش نکات تخصصی، مراحل مقدماتی و اجرایی تهیه یک گزارش تصویری جامع و کامل را تشریح می کنند.

در این کارگاه آقای مارتین کوتس ‏Maarten Koets‏ مدیر بخش آموزش و آقای بارت نیوونهوجیز Bart Nieuwenhuijs عکاس و عضو هیأت مدیره World Press Photo ، خانم مارگو کلینزپورن ‏Margot Klingsporn‏ مالک و مدیر آژانس عکس ‏Focus‏ در هامبورگ ‏و آقای کاوه کاظمی عکاس مطبوعاتی حضور دارند.

گزارش اولین دوره کارگاه