با نزدیک شدن زمان بازی های المپیک ۲۰۰۸ پکن و فراخوان کمیتۀ بین المللی المپیک (IOC) مبنی بر برگزاری مسابقۀ هنر، ورزش، المپیک در رده های ملی جهت توسعۀ همیاری فعال میان دنیای هنر و ورزش، آکادمی ملی المپیک و پار المپیک جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد سومین دورۀ مسابقۀ هنر، ورزش، المپیک را در زمینۀ هنرهای تجسمی در تاریخ ۲۲ تا ۲۴ آبان ۱۳۸۶ در محل آکادمی ملی المپیک و پار المپیک برگزار کند. مهلت ارسال آثار تا پایان مهر۱۳۸۶ اعلام شده و جوایز قابل توجه ای برای این مسابقه در دو بخش داخلی و بین المللی در نظر گرفته شده است.
برای مطالعه فراخوان به سایت آکادمی ملی المپیک و پار المپیک جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید.

نکته مهم: اگر چه عکاسی در عناوین فراخوان نیامده است اما در تماسی که با دبیرخانه مسابقه داشتیم عنوان شد که عکاسی هم از بخش های این مسابقه است.