در حاشیه برگزاری نمایشگاه مطبوعات روز دوشنبه ۲۱ آبان ۸۶ ساعت ۳۰/۱۰ تا ۱۲ کارگاه عکاسی خبری توسط اسماعیل عباسی برگزار می شود. دفتر مطالعات و تحقیقات رسانه ها برگزار کننده این کارگاه است.
اسماعیل عباسی عکاس،مترجم و نویسنده،مدرس دانشگاه،داور عکس، در حال حاضر سردبیر ماهنامه دوربین عکاسی و مدیر مسئول انجمن عکاسی ایرانشهر است. وی در دفتر مطالعات و تحقیقات رسانه ها عکاسی خبری تدریس می کند.
محل برگزاری کارگاه سالن غدیر در مرکز آفرینشهای هنری واقع در خیابان حجاب است.