پس از در خواست اصغر آهار برای پیگیری استفاده بدون مجوز خانه کارگر از یکی از عکس هایش که در ارتباط با رقابت های هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود، انجمن صنفی عکاسان مطبوعات با پیگیری و برگزاری جلسات متعدد توانست خانه کارگر را مجاب کند که با قبول حقوق مولف، حق التالیف عکس مذکور را پرداخت کند. بنابر این خانه کارگر مبلغ ۵ میلیون تومان به عنوان حق التالیف به صاحب اثر پرداخت کرد.