شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۳ – ساعت ۶ عصر – موزه هنرهای معاصر

• همه تصاویر مستلزم تفسیرند .
• اعتبار عکس بیش از انواع دیگر تصویر است و به ویژه به تفسیر نیازدارد.
• عکس ها و عکاسان به دلیل آنچه که از آن عکس می گیرند، تفاوت دارند .
• مردم مایل اند از درون عکس نگاه کنند تا به آن
• باید عکس را به عنوان یک اندیشه نگاه کرد .
• تفسیر عکس یعنی پاسخ دادن به زبان آن .
• احساس ، راهنمای تفسیر است .
• عکس از نوری که از مردم ، مکان ها و اشیاء جهان با زمی تابد ، بوجود می آید.
• عکس ها واقعی و ساختگی؛ واقعی و استعاری هستند.
• عکاسی کار کردی ( رسانه) ای کاهشی (Subtractive) و نقاشی افزایشی ( additive) است .
• موضوع عکس برشی ازیک زمینه و متن بزرگ است .
• عکس آنی است.
• عکس ویژگی یگانه ای دارد : گزینندگی ، فوریت و باور پذیری .
• موضوع + کار ماده ( رسانه ) + فرم + متن = معنا
• زبان وقتی عکس را همراهی کند زیاده به معنای آن حکم می دهد.
• عکس از راه استفاده معنا می دهد .
• در مورد هر عکس ، قضاوت، راههای دیگر تفسیر آن عکس را می بندد .
• توصیف ، تفسیر، داوری و نظریه پردازی در کارهای دقیق و وابسته و مرتبط به یکدیگرند.
• تصویر برانگیز نده تفسیر های متعدد است ، و هدف تفسیر دست یازیدن به تفسیر های واحد ، متعالی ، یکسان هم جنس نیست .
• همه تصاویر تا حدودی راوی فرهنگی هستند که از آن بر خاسته اند .
• همه تصاویر تا حدودی درباره تصاویر دیگرند .
• تفسیر بر جهان بینی دلالت دارد .
• دامنه تفسیر با توجه به امکانی که هر عکس می دهد، گسترده تر می شود.
• معانی تصویر فقط به آنهایی محدود نمی شود که سازنده اش در نظر داشته است .
• با توجه به کم و بیش منتفی بودن ، متقاعد کننده بودن ، آموزنده بودن ، و روشنگر بودن نمی توان گفت تفسیر درست است .
• بعضی از تفسیر ها بهتر از بقیه اند و بعضی دیگر واقعا” غلط اند.
• تفسیر خوب بیشتر درباره تصویر حرف می زند تا درباره تفسیر کننده
• تصویر و نه تصویر گر هدف تصویر است . هدف تفسیر ، خود تصویر لست و نه تصویر گر .
• تفسیر خوب ، پیوسته همخوان و کامل است .
• تفسیر تلاشی است که باید هم انفردادی و هم اشتراکی باشد.
• موجه بودن یک تفسیر را جمع مفسران تعیین می کنند و جمع اصلاح کننده خویش است .
• تفسیر خوب ما را دعوت می کند که برا یخودمان ببینیم و خودمان ادامه راه بدهیم .

این اصول طی دوساعت و نیم همرا ه با نمایش اسلاید مورد بررسی قرا رگرفت.
ترجمه : اسماعیل عباسی